Skip to main content

Zdanění kryptoměn je většině lidí je z proti srsti, nebo dokonce ani neví, co všechno by měli danit. Finanční úřad má však dlouhé prsty a větší objemy operací s kryptoměnami si pohlídá.

Jestli nechcete platit finančnímu úřadu penále, přečtěte si několik základních rad a pravidel pro dodržování českých daňových předpisů.

Na co všechno musím dát při zdanění kryptoměn pozor?

Na kryptoměny se nemůžeme dívat jako na peníze, ceniny nebo cenný papír, ale jako na nehmotnou movitou věc. Nejsou tedy osvobozeny od daně tak jako akcie. A nedaní se jen převod kryptoměny na fiat.

Předmětem daně z příjmu fyzických osob jsou veškeré příjmy peněžní i nepeněžní, které zvyšují váš majetek. Danit by se teda měla:

  • směna kryptoměn na fiat
  • směna za jinou kryptoměnu
  • pořízení zboží či služeb 

Když říkáme, že každá směna podléhá dani, začne zdanění kryptoměn vyvolávat obavy. Jak byste si mohli pamatovat všechny adresy, které jste kdy použili? Většinou jde o obrovské množství transakcí, kdy je extrémně náročné správně zaúčtovat každou jednotlivou směnu.  Zákon jednoduše není u fyzických osob stavěný na velké objemy transakcí a ještě k tomu u věcí, které významně mění hodnotu i v průběhu dne. V tomto ohledu by mělo dojít ke změně zákona. Nejlepší by bylo osvobodit směnu kryptoměny za kryptoměnu. Nebo nastavit určité limity, které by tolerovali příjmy ze směny kryptoměn na zboží či služby.

zdanění kryptoměn

Musím provozovat živnost?

Definice živnosti říká, že se jedná o soustavnou činnost provozovanou samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem, přičemž všechny podmínky musí být splněny současně.

Na obchodování s kryptoměnami se tedy můžeme dívat jako na soustavnou činnosti, nikoli jen jako na správu vlastního majetku.

Jestliže spravuji pouze vlastní majetek a kryptoměny nevyužívám v rámci prodeje zboží a služeb, živnost nepotřebuji.

Spekulace s kryptoměnami v rámci správy vlastního majetku není podnikání. Nepodléhá sociálnímu a zdravotnímu pojištění a daní se jako ostatní příjem podle §10 ZDP. 

Zdanění kryptoměn je osvobozeno od darování mezi příbuznými v přímé linii, některých v pobočné linii a manžela. Jen pozor, když budete darovat kryptoměny nad 5.000.000 Kč, musí příjemce osvobozený dar nahlásit.

Když obdarovaný kryptoměny následně prodá, zdaní jen rozdíl mezi obvyklou cenou v okamžiku nabytí a cenou, za kterou je prodá.

Těžím –  jak na zdanění kryptoměn

V případě těžby kryptoměn se jedná o soustavnou činnost. Jde o poskytování služeb spočívajících v ověřování transakcí pro třetí osoby. Proto pro těžbu kryptoměn živnost potřebujete.

Pro účely zdanění kryptoměn vydělaných těžbou je třeba postupovat jako při získávání věci vlastní činností, proto zvýšení majetku v podobě nabytí věci vlastní činností těž­bou není příjmem. Příjmu poplatník dosahuje při případném prodeji natěžených kryptoměn nebo v případě směny za jinou kryptoměnu. Daní se už v okamžiku směny nebo prodeje, ne až převodem peněz na účet na fiat měnu.

Odečíst od základu daně si můžete veškeré výdaje k zajištění a udržení těchto příjmů. Bude se jednat o výdaje za energii, nájem prostor a pořizovací cenu těžebních přístrojů. Můžete uplatnit i výdajový paušál ve výši 60 %. Těžba spadá pod volnou živnost, obor Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály.

Jak spočítat základ daně?

Pokud kryptoměny netěžíte, ani nemáte žádnou kryptoměnu vloženou v obchodním majetku, budou vaše příjmy z kryptoměn spadat pod ostatní příjmy §10 ZDP.

Zdaníte tedy rozdíl mezi příjmy a výdaji, sazbou 15%.

Příklad:

Nákup za 500 000 Kč
Prodej za 700 000 Kč
________________________________________
Dílčí základ daně §10 ……….. 200 000 Kč
Daň 15 % …………………………… 30 000 Kč

Na takto vypočtenou daň si lze uplatnit slevu na poplatníka a další, na které máte ze zákona nárok.

V případě, že směníte jednu kryptoměnu za jinou jedná se taky o směnu. Nastává ovšem problém s tím, jaký kurz použít, protože žádná centrální banka jej nevypisuje. A v rámci jednoho dne zvládnou kryptoměny změnit hodnotu i o desítky procent. Jako praktické řešení se nabízí ocenění tou hodnotou, která je k okamžiku obchodu ve směnárně nebo burze, kterou využíváte. A to z důvodu, že se jedná o cenu nejlépe odrážející váš skutečný ekonomický příjem. V případě, že budete nakupovat průběžně, pravděpodobně bude pořizovací cena pokaždé jiná. Můžete si zvolit mezi 2 metodami výpočtu celkové pořizovací ceny:

  • Metoda FIFO (first in, first out), kde nejdříve prodáte tu část, kterou držíte nejdéle.
  • Vážený aritmetický průměr, kde sečtete nákupní ceny a podělíte celkovým množstvím.

Použití metody může mít značný vliv na vypočtený zisk

A co se týče burzy, kde můžete mít tisíce transakcí, tak zde v podstatě nedochází k žádným převodům kryptoměn. Stěžejní je až výběr z burzy do vlastní peněženky nebo do směnárny na fiat měnu, kdy dochází k reálném zvýšení majetku. A až tento obchod se zdaní.

O kurzových rozdílech se v případě kryptoměn neúčtuje

V případě zařazení kryptoměn do obchodního majetku půjde o zdanění příjmů podle §7 ZDP, a bylo by možné uplatnit náklady na dosažení, zajištění a udržení příjmu.

Musím kryptoměny na konci účetního období přecenit reálnou hodnotou?

Zákon o účetnictví přesně vyjmenovává majetek a závazky, které se reálnou hodnotou oceňují. Relativně nejblíže ke kryptomě­nám mají cenné papíry a deriváty. Ovšem kryptoměny nejsou ani cennými papíry, ani deriváty. Žádný zvláštní předpis účetní jednotce neukládá přecenění reálnou hodnotou u kryptoměn. Kryptoměny se tedy ocení pořizovací cenou, a co se týče těžby, tak vlastními náklady.

A co DPH?

V judikatuře je vyřešená otázka provozování směnárny kryptoměn za fiat. Jedná se o poskytování služby za úplatu, takže spadá do předmětu DPH. Zároveň je to finanční služba osvobozená od DPH. To obecně znamená, že nemáte nárok na odpočet.

Pokud provádíte transakci mezi virtuální a klasickou fiat měnou, třeba přes směnárnu nebo burzu, tak daň z přidané hodnoty neplatíte. Soudní dvůr došel k závěru, že poskytování služeb spočívající ve směně virtuálních a tradičních měn je od DPH osvobozeno. DPH se ostatně neplatí ani při převodu mezi fiat měnami.

Pokud podnikáte a provozujete internetový nebo kamenný obchod, případně nějaké služby, tak DPH odvádět musíte. A je úplně jedno, jestli si za nabízené produkty nebo služby necháte zaplatit ve fiat nebo v digitální měně. Pokud tedy provozujete třeba kavárnu, kde si necháváte platit bitcoiny, zdanění kryptoměn se zde nevyhnete. DPH musíte k ceně přičíst a pak jej odvést státu. 

Co se týče těžby, jde o poskytování služby za odměnu. Ve většině případech, ale dochází k promarnění poskytovaných služeb, protože k ověření transakce jednoduše nedojde. Odměna je tak postavena na náhodě a neexistuje dostatečná souvislost mezi konkrétní aktivitou a odměnou. Samotná těžba kryptoměn tak nespadá do předmětu DPH.

Tento názor zaujala také anglická finanční správa (HMRC), která uvádí, že pří­ jem obdržený z těžby bitcoinů bude obecně mimo předmět DPH, jelikož tato činnost nezakládá ekonomickou činnost ve smyslu DPH, protože je zde nedostatečné spojení mezi službami a obdrženou úplatou.

Zdanění kryptoměn se týká i DPH v poolu

Záludnou otázkou pro zdanění kryptoměn je těžba v poolu

Co je pool?

Zjednodušeně řečeno, účastníci poolu poskytují svůj výpočetní výkon za úplatu entitě, která pool provozuje. Ta inkasuje odměnu v případě vytěžení bloku kryptoměny a následně ji přerozdělí mezi účastníky podle jejich výpočetního výkonu.

Těžba v poolu značně zvyšuje pravděpodobnost obdržení odměny. V takovém případě by se dalo uvažovat o těsnější vazbě mezi službou a úplatou a zařazení do předmětu DPH. I tak ale nutně narazí­me na povahu obchodu – jestli se jedná o pronájem výpočetního výkonu entitě provozující pool, nebo jen koordinaci poskytování služeb.

Vzhledem k tomu, že entita provozující pool fakticky nakládá s vytěženou kryptoměnou a až následně ji na žádost účastníků rozděluje, jedná se spíše o poskytování služeb osobě povinné k dani (protože pool poskytuje svoje služby konkrétním osobám za konkrétní úplatu) spočívající v poskytnutí výpočetního výkonu. V tom případě by se jednalo o službu v rámci předmětu DPH a bylo by možné uplatnit odpočet na vstupu.

Směna kryptoměn za úplatu je finanční službou, tedy typicky bez nároku na odpočet. Jedinou výjimkou je poskytování finanční služby s místem plnění mimo EU, tedy do odběratelům z třetích zemí. Vzhledem k tomu, že směnárny mají povinnost identifikovat klienta, jsou schopny také přesně určit místo plnění. V takových případech by vznikl nárok na odpočet DPH.

Těžba obecně nespadá do předmětu DPH, je tak bez DPH na výstupu a bez nároku na odpočet.

Trestní činnost je (ne)zdanění kryptoměn

Kryptoměny, až na výjimky, nejsou anonymní. Vzhledem k povaze blockchainu jsou všechny transakce veřejně zaznamenány a uchovány tak dlouho, dokud tady blockchain bude.

Pokud někdo dokáže spárovat vaši adresu s vaší identitou, může zpětně dohledat všechny transakce, které jste provedli. A věřte, že směnárny, burzy a online peněženky tyto informace mají.

Co se týče stanovení daně, zákon stanovuje tzv. tříletou prekluzivní lhůtu, ve které musí správce daně daň stanovit. Pozor ale na zahájení daňové kontroly, se kterou začíná nový běh tříleté prekluzivní lhůty.

Jestliže nepodáš daňové přiznání a bude ti daň doměřena, zaplatíš jednak samotnou daň + 20 % penále a úrok z prodlení ve výši reposazby zvýšené o 14 %.

Shodneme se na tom, že dnes málokdo z finanční správy ví, jak na zdanění kryptoměn. Ale to se může změnit.

Jestli byste svou daňovou povinnost zkrátili o více než 500 000 Kč, je promlčení trestného činu 10 let a u částky 5 000 000 Kč 15 let, což je opravdu dlouho. Vzhledem k tomu, že je celý blockchain veřejný a téměř nezměnitelný, je možné, že za 15 let bude mít finanční správa nebo policie automatizované nástroje, které tvůj základ daně jednoduše zjistí a budou to řešit. Nepodceň to! Podívej na školení Pavla: Daně a jak na ně?, nebo rozhovor jak dani krypto jako FO.

 

Zdroje: 
zdanenikryptomen.cz
Zákon o dani z příjmu
Živnostenský zákon
Vyjádření GFŘ
Můj web: Virtuální účetní

Kateřina Hlůšková

Studovala jsem ekonomiku a daně na VUT. Kromě cestování, osobního rozvoje a sdílené ekonomiky mě zajímají nové technologie a účetnictví pro firmy na dálku. Můj web Virtualniucetni.com.