Zaplacením objednávky webináře nebo semináře souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená.

 1. Obecná ustanovení

1.1. Poskytovatelem služeb webinářů a seminářů na adrese www.investree.cz je Investree s.r.o., plátce DPH, IČ:04410866,  DIČ:CZ04410866 se sídlem Družební 769/2D, 779 00 Olomouc, Česká republika, jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „Poskytovatel” / „Prodávající”).

1.2. Uživatel je fyzická či právnická osoba, která uhradila objednávku webináře nebo semináře Poskytovatele (dále jen „Uživatel” / „Kupující”)

 1. Předmět služby

2.1. Předmětem služby je právo Uživatele na přístup k fyzickým seminářům, konferencím nebo webinářům uložených na serveru Poskytovatele a dalším službám Poskytovatele nabízeným na serveru Poskytovatele (dále jen „webináře a konference”).

 1. Rozsah služby

3.1. Uhrazením ceny webinářů a seminářů získává Uživatel právo na přístup k objednanému webináři a semináři poskytovatele za účelem svého osobního vzdělávání a rozvoje.

 1. Práva a povinnosti Uživatele

4.1. Uživatel je povinen uhradit cenu webináře a konference stanovenou na webových stránkách Poskytovatele, a to bezhotovostně (tj. buď na základě přímé platby platební kartou, nebo bankovním převodem).

4.2. Uživatel má právo využívat služby objednaného webináře a konference.

4.3. Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla uvedená v článku 10 – Ochrana autorských práv.

 1. Objednávka

5.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na serveru Poskytovatele. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky Poskytovatele. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě webináře a konference včetně všech bonusů a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce Poskytovatele a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

 1. Kupní cena, daňový doklad

6.1. V registračním formuláři na webové adrese Poskytovatele najdete všechny ceny služeb. Ceny jsou uvedeny jako konečné. Prodávající je plátce DPH.

6.2. Daňový doklad vám bude vystaven na základě uhrazené zálohové faktury. Daňový doklad slouží jako doklad o zakoupení webináře a konference.

 1. Způsob a forma platby

7.1. Způsob platby

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

7.2. Možnosti plateb

 1. a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro.
 2. b) Bankovním převodem: Raiffeisen BANK, Fio, KB, mBank a další.

7.3. Forma platby

Platbu je lze provést jenom jednorázově.

7.4. Bonusy

Všechny bonusy, na které má kupující nárok, budou zpřístupněny na webu a to za podmínky, že bude objednávka řádně uhrazena.

 1.  Reklamační řád 

8.1. Storno podmínky

Při zrušení objednávky do 5 dnů před webinářem a seminářem činí storno poplatek 20%, poté 50% z ceny webináře a semináře. Storno je platné pouze v případě potvrzení ze strany pořadatele! V případě zrušení objednávky před webinářem a seminářem účastník nemá nárok na přesun na jiný termín webináře a semináře. Dokonce ani při doložení neschopenky, nebo potvrzení od doktora. Zaplacené vstupné je však přenosné – účastník za sebe může na webinář a konferenci poslat náhradníka.

8.2. Průběh a vyřízení reklamace

Pokud se účastník nedostaví na seminář nebo webinář, může kontaktovat pořadatele přes email t.zdrazil@investree.cz. Mezi potřebné náležitosti do emailu účastník uvede svojejméno a důvod absence. Když za sebe účastník nepošle náhradníka, bude mu vystaven dobropis na částku dle storno podmínek a následně bude částka zaslána na účet odesílatele. Jednáli se o složitější objednávku pro více účastníků, lze se domluvit i telefonicky na čísle Poskytovatele 602 433 864.

 1. Práva a povinnosti Poskytovatele

9.1. Poskytoval má povinnost poslat Uživateli přístupová práva k objednanému on-line webináři a semináři do 2 pracovních dnů po obdržení celé úhrady.

9.2. Poskytovatel má právo předčasně ukončit bez náhrady přístup Uživatele k webináři a semináři za předpokladu, že Uživatel bude porušovat článek 10 těchto podmínek.

9.3. Objednáním webináře nebo semináře a sdělením e-mailové adresy uděluje Uživatel Poskytovateli souhlas, aby tuto e-mailovou adresu používal pro propagaci svých služeb, jakož i služeb svých obchodních partnerů. Poskytovatel může přiměřeně informovat formou reklamních sdělení Uživatele o svých dalších službách, resp. o dalších službách jeho obchodních partnerů, a to s využitím e-mailové adresy Uživatele, přičemž Uživatel s tímto souhlasí. Poskytovatel je povinen přestat zasílat případná reklamní sdělení Uživateli v případě, že mu toto Uživatel sdělí e-mailovou zprávou.

9.4. Uživatel nemá v případě výpadku serveru žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplaceného poplatku. Poskytovatel je povinen vynaložit nezbytné úsilí na odstranění technických problémů serveru.

 1. Ochrana autorských práv a dobrého jména Poskytovatele

10.1. Webináře a semináře jsou autorským dílem Poskytovatele a ten neposkytuje Uživateli právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické, či jiné komunikace nebo je jakýmkoli jiným způsobem zveřejňovat nebo poskytovat třetím osobám.

10.2. Uživatel se zavazuje nestahovat videa z webináře a semináře na svůj pevný disk či jiné off-line či on-line médium určené pro ukládání digitálních dat. Stejně tak se Uživatel zavazuje nepořizovat žádné audio-video záznamy přehrávaného videa v rámci webináře a semináře. Veškeré tyto a další činnosti podobného charakteru jsou v rozporu s přáním provozovatele a těmito smluvními podmínkami.

10.3. Uživatel se zavazuje neposkytovat třetím osobám internetovou adresu, na které jsou webináře umístěny.

10.4. Uživatel se zavazuje chránit své přístupové údaje skrz které se provádí autorizace přístupu k webinářům a konferencím Uživatel nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody jako by se zneužití dopustil sám.

10.5. V případě prokázaného porušení tohoto článku 10 zaplatí Uživatel Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč.

10.6. Uživatel se zavazuje zdržet se veškerého jednání, které by mohlo ohrozit dobré jméno Poskytovatele, zejména zveřejňování nepravdivých informací či neobjektivního hodnocení jeho služeb. Uživatel se dále zavazuje zdržet se veškerého nekalosoutěžního jednání, včetně případného odrazování zájemců o zakoupení webináře a semináře. V případě nedodržení této povinnosti zaplatí Uživatel poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč.

    11.  Závěrečná ustanovení

11.1. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel uchovává ve své databázi údaje vložené Uživatelem při objednávce webináře a konference, a že je oprávněn tyto údaje zpracovávat pro účely obchodních vztahů s Uživatelem a neposkytovat je třetím stranám. Tento souhlas se uděluje po celou dobu trvání obchodního vztahu s Poskytovatelem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu delší. Uživatel bere na vědomí, že má práva zakotvená v § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů.

11.2. Jsou-li nebo budou.li jednotlivá ustanovení těchto smluvních podmínek neplatné, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti. Takto vzniklá mezera bude nahrazena úpravou odpovídající účelu a smyslu těchto podmínek.

11.3. Tyto Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky.

11.4. Jakákoliv komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (emailu).

11.5. Tyto podmínky užívání nabývají účinnosti dne 1.5.2018. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky užívání kdykoliv změnit, o čemž bude Uživatel vyrozuměn nejméně s měsíčním předstihem před nabytím změny účinnosti podmínek užívání a bude mu dána možnost smlouvu s Poskytovatelem z tohoto důvodu vypovědět.